Monthly Archives: April 2014

O sentimento inculto

O patriarcado decretou que o home era cerebro e a muller corazón. O sentimento era cousa de mulleres e non habia que formalo nen cultivalo. Como a muller non tiña cerebro e deixábase levar polo sentimento, non podía enxuiciar con obxetividade, e por iso non se lle permitiu ser xuiz até tempos recentes. Esa segregación do intelecto e o sentimento levou a  que non se formase ben nengunha desas duas faculdades e a que o ¨corazón¨ sobretudo quedase inculto.

O sentimento hai que formalo, como hai que formar o intelecto, tanto nos homes como nas mulleres. O intelecto e o sentimento sen formar e sen educar non funcionan ben, nen a nivel individual nen colectivo, porque non teñen forza para sair do automatismo e do que foi implantado neles.

Do sentimento sen polir nen refinar xurde o sentimentalismo, que é sentimento de pouca calidade e doado de manexar polos que teñen poder. No plantexamento das guerras e no culto ás ¨celebridades¨ vese o doado que é de manexar o sentimento sen calidade e o moito que serve ese lado ¨feminino¨ para implantar autoritarismo e inxusticia.

Para tecer as guerras mobilízase o ¨feminino¨  envolvendo en sentimentalidade os motivos que levan a elas e móvese con propaganda o corazón para que o roubo e a matanza semellen necesarios e xustificábeis. Nestes últimos tempos  pintouse seguido unha situación na que había que salvar a un país dun tirano terríbel que non deixaba ter democracia. En nome desa democracia que había que lles dar a Iraque, Líbia, Síria, Afeganistan e Ucránia intrigouse e enredouse até que se conseguiu a guerra. As guerras ¨humanitarias¨ son exemplo do fácil que é manipular o sentimento amorfo e sen calidade que cré todo o que lle din e cobiza todo o que lle apresentan como desexábel.

O culto ás ¨celebridades¨ é outro exemplo de como o patriarcado se vale do sentimento inculto para impor a admiración aos ricos e facer que todo o mundo quera ser elite e ¨celebridade¨.  As ¨celebridades¨ son produtos igual de artificiais que os alimentos que conseguen vender nos supermercados sustituindo os naturais para obter mais ganancia. Uns e outros adéntranse no sentir e fanse querer con propaganda e mercadoloxia, porque do sentimento xurde o que se quer e o que se cobiza e ambiciona. O lado ¨feminino¨que fomenta e utiliza o patriarcado  é o sentimento consumista, defeituoso, automático e doado de inducir e suxeitar.

Advertisements

A influencia de nai

O patriarcado non quer mulleres con cultura e formación intelectual. Na gran maioría dos países a educación é só para os fillos varons, e así foi no mundo inteiro até tempos moi recentes. O patriarcado precisa mulleres sen cultura, sen recursos e sen formación intelectual, que actúen levadas por emocions e sentimentos embarallados e sexan así doadas de manexar polo sistema. O resultado son unhas nais que teñen moita influencia nos fillos, sobretudo nos varons, e que usarán esa influencia para anulalos. Esa influencia da nai é esencial para manter o patriarcado.  A nai é a principal bisagra do sistema e sen a sua colaboración o patriarcado non podería existir.

A nai é a que insire e transmite  a inxusticia, a idea da superioridade e inferioridade nata e a xerarquía  que impón o patriarcado mediante o culto ao masculino, o desprezo do feminino e adoración ao poder e á autoridade. Así adquire ela a única categoría que lle outorga o sistema. Por medio dos fillos varóns entra no mundo superior, o masculino, e deixa atrás o feminino no que naceu. Deixa de ser inferior como muller para ser superior como nai de fillos varons, e adquire a inmensa influencia emocional sobre eses fillos que o patriarcado precisa para asentarse.

A nai naceu dentro dunha familia e unha sociedade que a inferiorizou por ser muller e a programou para considerar todo o masculino superior e todo o feminino inferior. Verá as fillas como inferiores por seren mulleres tambén e usará o poder e a categoría que adquire como nai para afastarse da inferioridade feminina e entrar no mundo masculino por medio dos fillos varons. Esa figura materna que é inferior por ser muller, e ao mesmo tempo superior e ídolo por ser nai, cría unha grande confusión nos fillos, sobretudo nos fillos varóns, que receben unha imaxen contradictoria das mulleres e de todo o feminino, ao teren unha nai que é muller pero inimiga das outras mulleres e que non só aceita o dominio do masculino e dos homes, senon que colabora e empurra aos fillos a que o teñan. E que, ainda que sexa muller e inferior, os domina a eles, os fillos varons, e os anula como homes, porque non aprecia o masculino de verdade e o que fomenta é a ¨masculinidade¨ que inventa o sistema. O patriarcado precisa que os homes anulen ás mulleres, mas tamén precisa que os homes estén anulados, e esa é a tarefa que lle corresponde á nai, que ten que amarralos e quebralos para entregalos ás autoridades e á sociedade estabelecida.

 

A nai patriarcal

O patriarcado asignoulle ao home o papel estrelar de continuador da familia e criador de estirpe, e á muller o papel escuro e subordinado de facer fillos para entregalos ao home e á familia. A muller nasce no patriarcado para ser nai, e non se lle permiten desviacions do destino que ten marcado. A esterilidade considerouse un castigo dos deuses. Non ser capaz de dar fillos ao home foi motivo de repudio e expulsion do tronco familiar. Se a muller coa que un home casaba non lle daba un fillo varon, que era o único que podía continuar o apelido e a estirpe, esa muller era sustituida por outras até chegar á que funcionase e cumprise o deber feminino.

O de que só o fillo varón puidese dar continuidade á familia levou ao repudio e desprezo de moitas mulleres e a prácticas, habituais en moitas sociedades, de matar ou abandonar as fillas recén nacidas e, agora que é posíbel escoller o sexo dos que van nacer, de escoller que nazan só varóns.

A muller na sociedade patriarcal só consegue categoría e influencia cando vira nai de fillos varons. Outórgaselle enton categoria porque cumpre o seu deber de producir ese ser superior que é o varon, e consegue influencia porque, ainda que sexa inferior como muller, os fillos estarán apegados a ela e absorberán os sentimentos e a vision do mundo que ela transmite. O lóxico sería que a nai fose a principal educadora dos fillos, mas o patriarcado deixou ás mulleres sen educacion e sen formacion intelectual para que non puidesen facelo e debilitounas coa ignorancia, a falta de recursos e a dependencia en que as fixo viver. Que ainda hoxe nos países mais adiantados a idea da nai como principal educadora dos fillos resulte difícil ou imposíbel de aceitar, pode dar idea de até que ponto o patriarcado impon que o destino da muller é ter fillos físicamente e influir neles emocionalmente, pero non educalos nen cuidalos.

Advertisements