Monthly Archives: March 2014

Sexo e amor

O masculino é cerebro e o feminino é sentimento, os homes buscan ¨sexo¨ e as mulleres buscan amor. O ¨sexo¨ e o amor estan segregados e distorcidos polo patriarcado e usados para conseguir poder e anulacion.

O ¨sexo¨ é fundamentalmente un instinto e os instintos son fortes, mas nos humanos non funcionan coa clareza, moderacion e exactitude con que funcionan nos animais. Estan mesturados con influencias culturais e teñen que conviver có espírito e o poder de criacion, e iso fai que haxa que aprender a usalos. Os animais non comen mais do que precisan e saben o que deben ou non deben comer. Nos humanos o instinto queda afogado por outras influencias que nos levan a comer de mais ou de menos e a querer o que nos fai dano. O instinto pódenos avisar, igual que aos animais, do perigo, ou de cuais pesoas nos van facer mal, pero o habitual é que racionalicemos e desbotemos eses avisos porque non estamos afeitos a entender e usar ben os instintos.

O patriarcado impon a procriacion e esmaga a criacion. Todo está ao servicio do deber de procriar, para o cual o ¨sexo¨ é o mais importante.  O home ten no patriarcado o rol principal de continuador da familia e transmisor do apelido e a estirpe. Precisa ter fillos para cumprir o seu destino e demostrar masculinidade e superioridade. Nese contexto o impulso sexual non pode funcionar como un instinto e funciona suxeito ás normas patriarcais, como instrumento de mando e posesion. A idea de que un home posúe a unha muller cando ten relacion sexual con ela non pode vir do instinto e é imbuida polo patriarcado. Nengunha muller se sentirá nunca posuida por un home con ese acto físico, ainda que as fantasias sexuais que acompañan á sexualidade humana podan levar a pensar outra cousa.

Seria moi útil saber se toda a humanidade ten as mesmas fantasías sexuais e masturbatorias ou se esas fantasias teñen elementos culturais fortes. Sábese pouco das fantasias sexuais porque a masturbacion segue sendo un tema tabu. O patriarcado non pode permitir que o impulso sexual que precisa para que se procríe a eito se gaste en actividades controláveis e inofensivas. As interpretacions patriarcais que se fixeron das relixions axudaron a que se perseguira o ¨vicio solitario¨ e se forzase a ter relacions sexuais, en parte para correxir ese temido ¨vicio¨. O patriarcado decretou que a única maneira de chegar a ser ¨home¨ ou ¨muller¨ era tendo relacions sexuais. O vicio solitario non levaba a procriar, e iso non se podia consentir.

Como os soños, as fantasias masturbatorias semellan ser un mecanismo de  ordenamento e  eliminacion, de arranxo inconsciente das posibilidades, boas e más, do desvan do inconsciente e da realidade. Non responden ao mais íntimo do noso ser e ao que de verdade queremos. Unha fantasia masturbatoria de violacion e abuso non significa nen de lonxe que ese sexa un desexo íntimo e seguramente é unha maneira de desfabricar o que menos se quer na realidade.

O sistema patriarcal forzou aos homes a que confundisen as fantasias sexuais coa realidade e a que pensasen que habia que levalas á práctica para seren ¨homes¨. E tamben a seren posesivos e a crer que a ¨posesion¨ sexual dunha muller lles daba coñecimento da natureza mais íntima e real dela, cando o certo é que o ¨sexo¨, mesmo porque é un instinto colectivo, funciona no ámbito do inconsciente e é de seu impesoal e o que menos responde ao verdadeiro ser dun home ou dunha muller. 

Advertisements

Cerebro e corazon

O patriarcado infundiu a idea de que o masculino é mais intelixente que o feminino e que os homes son cerebro e as mulleres corazon. Parte fundamental do sistema foi decretar a inimizade e incompatibilidade radical entre eses dous principios, nunca declarados no mesmo nivel porque o que se queria era segregar e estabelecer xerarquia indiscutível e superioridade e inferioridade nata.

Preceitouse que os homes eran o sexo forte e as mulleres o sexo fraco, o masculino superior e o feminino inferior, e inventáronse unha masculinidade e unha feminidade que respondesen ao que o sistema precisaba para criar estructuras de poder absoluto. O home, para ser masculino, tiña que impor a vontade dele pola forza e non cultivar o sentimento, que era cousa de mulleres. A muller, para ser feminina, tiña que renderse ao home, afagalo e admiralo como superior, e non cultivar o cerebro e o intelecto, que era cousa de homes. En nome desa diferencia fundamental deixouse ás mulleres sen instrucion nen educacion,  que eran un estorbo para o destino que tiñan marcado.

O cerebro e o sentimento funcionan o mais do tempo de maneira automática. Hai que traballalos moito para que saian do automatismo e compreendan e perceban sen limitarse a repetir o que foi inserido neles. A maioria das opinions que temos e das decisions que tomamos estan implantadas no noso cerebro e sentimento pola familia, a sociedade, o país e o mundo no que nascemos. Para que sexan nosas de verdade hai que sair do automatismo e traballar e educar as faculdades do intelecto e do sentir.  

A  division inconciliável entre o masculino e o feminino e entre cerebro e corazon amputou a intelixencia auténtica, que precisa que o intelecto e o sentimento funcionen unidos e no mesmo nivel, e fixo imposível cultivar o xuizo, que o cerebro isolado non pode acadar e o sentimento desaxudado polo intelecto tampouco.

O desprezo do sentimento trouxo falta de tino e de xuizo, e iso explica que non se saiba organizar o mundo da mellor maneira para todos e que, a pesares dos grandes adiantos que en tantas materias houvo e que deberian ter feito a vida mais grata, siga prevalecendo o xuizo falso e o erro sistemático.  As guerras son unha mostra en grande escala do mal xuizo que domina o mundo e da falta de intelixencia e discernimento que impera nas relacions internacionais, que é onde funciona o patriarcado con mais intensidade.   

Advertisements